Đồng hồ Tải xuống
Image Terra e Paixão

Terra e Paixão

7/10
Ngày phát hành 2024-01-19
Thời gian chạy 60 phút
Thể loại Phim Chính Kịch, Phim Hình Sự, Soap
Các ngôi sao Barbara Reis, Cauã Reymond, Tony Ramos, Glória Pires, Eliane Giardini
Đạo diễn Walcyr Carrasco, Marcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti, Cleissa Regina Martins

1. Episode 1

2023-05-08

2. Episode 2

2023-05-09

3. Episode 3

2023-05-10

4. Episode 4

2023-05-11

5. Episode 5

2023-05-12

6. Episode 6

2023-05-13

7. Episode 7

2023-05-15

8. Episode 8

2023-05-16

9. Episode 9

2023-05-17

10. Episode 10

2023-05-18

11. Episode 11

2023-05-19

12. Episode 12

2023-05-20

13. Episode 13

2023-05-22

14. Episode 14

2023-05-23

15. Episode 15

2023-05-24

16. Episode 16

2023-05-25

17. Episode 17

2023-05-26

18. Episode 18

2023-05-27

19. Episode 19

2023-05-29

20. Episode 20

2023-05-30

21. Episode 21

2023-05-31

22. Episode 22

2023-06-01

23. Episode 23

2023-06-02

24. Episode 24

2023-06-03

25. Episode 25

2023-06-05

26. Episode 26

2023-06-06

27. Episode 27

2023-06-07

28. Episode 28

2023-06-08

29. Episode 29

2023-06-09

30. Episode 30

2023-06-10

31. Episode 31

2023-06-12

32. Episode 32

2023-06-13

33. Episode 33

2023-06-14

34. Episode 34

2023-06-15

35. Episode 35

2023-06-16

36. Episode 36

2023-06-17

37. Episode 37

2023-06-19

38. Episode 38

2023-06-20

39. Episode 39

2023-06-21

40. Episode 40

2023-06-22

41. Episode 41

2023-06-23

42. Episode 42

2023-06-24

43. Episode 43

2023-06-26

44. Episode 44

2023-06-27

45. Episode 45

2023-06-28

46. Episode 46

2023-06-29

47. Episode 47

2023-06-30

48. Episode 48

2023-07-01

49. Episode 49

2023-07-03

50. Episode 50

2023-07-04

51. Episode 51

2023-07-05

52. Episode 52

2023-07-06

53. Episode 53

2023-07-07

54. Episode 54

2023-07-08

55. Episode 55

2023-07-10

56. Episode 56

2023-07-11

57. Episode 57

2023-07-12

58. Episode 58

2023-07-13

59. Episode 59

2023-07-14

60. Episode 60

2023-07-15

61. Episode 61

2023-07-17

62. Episode 62

2023-07-18

63. Episode 63

2023-07-19

64. Episode 64

2023-07-20

65. Episode 65

2023-07-21

66. Episode 66

2023-07-22

67. Episode 67

2023-07-24

68. Episode 68

2023-07-25

69. Episode 69

2023-07-26

70. Episode 70

2023-07-27

71. Episode 71

2023-07-28

72. Episode 72

2023-07-29

73. Episode 73

2023-07-31

74. Episode 74

2023-08-01

75. Episode 75

2023-08-02

76. Episode 76

2023-08-03

77. Episode 77

2023-08-04

78. Episode 78

2023-08-05

79. Episode 79

2023-08-07

80. Episode 80

2023-08-08

81. Episode 81

2023-08-09

82. Episode 82

2023-08-10

83. Episode 83

2023-08-11

84. Episode 84

2023-08-12

85. Episode 85

2023-08-14

86. Episode 86

2023-08-15

87. Episode 87

2023-08-16

88. Episode 88

2023-08-17

89. Episode 89

2023-08-18

90. Episode 90

2023-08-19

91. Episode 91

2023-08-21

92. Episode 92

2023-08-22

93. Episode 93

2023-08-23

94. Episode 94

2023-08-24

95. Episode 95

2023-08-25

96. Episode 96

2023-08-26

97. Episode 97

2023-08-28

98. Episode 98

2023-08-29

99. Episode 99

2023-08-30

100. Episode 100

2023-08-31

101. Episode 101

2023-09-01

102. Episode 102

2023-09-02

103. Episode 103

2023-09-04

104. Episode 104

2023-09-05

105. Episode 105

2023-09-06

106. Episode 106

2023-09-07

107. Episode 107

2023-09-08

108. Episode 108

2023-09-09

109. Episode 109

2023-09-11

110. Episode 110

2023-09-12

111. Episode 111

2023-09-13

112. Episode 112

2023-09-14

113. Episode 113

2023-09-15

114. Episode 114

2023-09-16

115. Episode 115

2023-09-18

116. Episode 116

2023-09-19

117. Episode 117

2023-09-20

118. Episode 118

2023-09-21

119. Episode 119

2023-09-22

120. Episode 120

2023-09-23

121. Episode 121

2023-09-25

122. Episode 122

2023-09-26

123. Episode 123

2023-09-27

124. Episode 124

2023-09-28

125. Episode 125

2023-09-29

126. Episode 126

2023-09-30

127. Episode 127

2023-10-02

128. Episode 128

2023-10-03

129. Episode 129

2023-10-04

130. Episode 130

2023-10-05

131. Episode 131

2023-10-06

132. Episode 132

2023-10-07

133. Episode 133

2023-10-09

134. Episode 134

2023-10-10

135. Episode 135

2023-10-11

136. Episode 136

2023-10-12

137. Episode 137

2023-10-13

138. Episode 138

2023-10-14

139. Episode 139

2023-10-16

140. Episode 140

2023-10-17

141. Episode 141

2023-10-18

142. Episode 142

2023-10-19

143. Episode 143

2023-10-20

144. Episode 144

2023-10-21

145. Episode 145

2023-10-23

146. Episode 146

2023-10-24

147. Episode 147

2023-10-25

148. Episode 148

2023-10-26

149. Episode 149

2023-10-27

150. Episode 150

2023-10-28

151. Episode 151

2023-10-30

152. Episode 152

2023-10-31

153. Episode 153

2023-11-01

154. Episode 154

2023-11-02

155. Episode 155

2023-11-03

156. Episode 156

2023-11-04

157. Episode 157

2023-11-06

158. Episode 158

2023-11-07

159. Episode 159

2023-11-08

160. Episode 160

2023-11-09

161. Episode 161

2023-11-10

162. Episode 162

2023-11-11

163. Episode 163

2023-11-13

164. Episode 164

2023-11-14

165. Episode 165

2023-11-15

166. Episode 166

2023-11-16

167. Episode 167

2023-11-17

168. Episode 168

2023-11-18

169. Episode 169

2023-11-20

170. Episode 170

2023-11-21

171. Episode 171

2023-11-22

172. Episode 172

2023-11-23

173. Episode 173

2023-11-24

174. Episode 174

2023-11-25

175. Episode 175

2023-11-27

176. Episode 176

2023-11-28

177. Episode 177

2023-11-29

178. Episode 178

2023-11-30

179. Episode 179

2023-12-01

180. Episode 180

2023-12-02

181. Episode 181

2023-12-04

182. Episode 182

2023-12-05

183. Episode 183

2023-12-06

184. Episode 184

2023-12-07

185. Episode 185

2023-12-08

186. Episode 186

2023-12-09

187. Episode 187

2023-12-11

188. Episode 188

2023-12-12

189. Episode 189

2023-12-13

190. Episode 190

2023-12-14

191. Episode 191

2023-12-15

192. Episode 192

2023-12-16

193. Episode 193

2023-12-18

194. Episode 194

2023-12-19

195. Episode 195

2023-12-20

196. Episode 196

2023-12-21

197. Episode 197

2023-12-22

198. Episode 198

2023-12-23

199. Episode 199

2023-12-25

200. Episode 200

2023-12-26

201. Episode 201

2023-12-27

202. Episode 202

2023-12-28

203. Episode 203

2023-12-29

204. Episode 204

2023-12-30

205. Episode 205

2024-01-01

206. Episode 206

2024-01-02

207. Episode 207

2024-01-03

208. Episode 208

2024-01-04

209. Episode 209

2024-01-05

210. Episode 210

2024-01-06

211. Episode 211

2024-01-08

212. Episode 212

2024-01-09

213. Episode 213

2024-01-10

214. Episode 214

2024-01-11

215. Episode 215

2024-01-12

216. Episode 216

2024-01-13

217. Episode 217

2024-01-15

218. Episode 218

2024-01-16

219. Episode 219

2024-01-17

220. Episode 220

2024-01-18

221. Episode 221

2024-01-19

khuyến nghị

Tương tự